Ideari


Catalanisme i Política

Defensem la identitat de Catalunya, construïda sobre la llengua, la cultura, la història i les institucions en la tradició clàssica del catalanisme no independentista.


Economia i Prosperitat

Ens declarem contraris a qualsevol mesura que incrementi la càrrega fiscal dels ciutadans.

Proposem reduir les traves administratives i burocràtiques per a la creació d’empreses.


Propietat Privada

Defensem el dret a la propietat privada sense vacil·lacions ni matisos. Per a nosaltres, el dret a la propietat sempre serà preferent a la possessió de la propietat aliena.


Treball, Família i Ocupació

Proposem mecanismes per la creació de llocs de treball i polítiques salarials que millorin la capacitat adquisitiva real.

Considerem la família com un instrument de cohesió; mereix una especial cura.


Salut i Benestar Social

Compromís d’ajut a persones dependents i desfavorides amb polítiques integradores.

L’Estat ha de dedicar-se sobretot als que malauradament no poden valdre’s per si mateixos i fer-ho a través de polítiques socials que afavoreixin deixar de dependre de la seva tutela.


Ensenyament

Defensem un model d’educació de qualitat, tant en centres públics, privats o concertats.

Volem la llibertat dels pares, com a principals responsables de l’educació dels fills, a l’hora d’escollir l’escola i el seu model educatiu.


Medi Ambient

Defensem la involucració d’instàncies públiques i privades en la implementació d’accions per la preservació de l’equilibri mediambiental.


Ètica i Corrupció

Proposem crear mecanismes que controlin l’actuació pública i vetllin per la seva transparència.